1.ตรวจเช็คการมุงกระเบื้องใยหิน ชนิดลอนคู่ลูกฟูกลอนเล็กหรือใหญ่ได้มาตรฐาน มอก. ปัจจุบัน หรือไม่
2.ตรวจดูเหล็กรีดลอน หรือเหล็กตัวซี ข้อต่อต้องไม่เป็นสนิทบริเวณรอยเชื่อม
3.ตรวจเช็ครอยยึดสกรูหรือวัสดุที่ใช้ยึดในกรณีเป็นโครงเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของโครงการ
4.ตรวจเช็คการเดินสายไฟฟ้า ให้ได้ตามมาตรฐาน
5.ตรวจเช็คการเดินท่อดูดอากาศในกรณีต่อเชื่อมกับห้องน้ำ
6.ตรวจเช็คการต่อสายใน Junction Box
7.ตรวจเช็คเศษวัสดุที่ไม่จำเป็นหรือเศษขยะ
8.ตรวจเช็คการเก๊าปูนบริเวณหัวเสาคสล.
9.ตรวจเช็คคราบน้ำที่ผิวฝ้าหรือบนฉนวนกันความร้อน
10.ตรวจเช็ครอยต่อแผ่นกระเบื้องหลังคาระยะห่างและรอยต่อต้องไม่มีรอยรั่วซึม
11.ตรวจเช็คการปูแผ่นฉนวนกันความร้อนต้องไม่ฉีกขาด และปิดทับสนิททั่วทั้งหมด

3.1งานโครงสร้างหลังคา ได้แก่ ตรวจสอบวัสดุว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่ ตรวจสอบการติดตั้งตรวจสอบสภาพของฉนวนกันความร้อนหรือแผ่นสะท้อนความร้อน
3.2 งานระบบไฟฟ้า ได้แก่ การวางตำแหน่ง การติดตั้ง การเดินท่อไฟ การต่อสายไฟหรือการเชื่อมสาย
3.3 ขนาดสายไฟตามมาตรฐาน งานท่ออากาศ
3.4 งานฝ้าเพดาน ได้แก่ ความเรียบร้อยวัสดุที่ใช้ทำฝ้า การติดตั้ง โครงเคร่าหลัก โครงเคร่ารอง ลวดผูกฝ้า
3.5 งานกระเบื้องหลังคา ได้แก่ การตรวจสอบการแตกร้าวของกระเบื้องหลังคา ว่ามีการแตกร้าวและมีโอกาสทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วจากหลังคาหรือไม่

1.ตรวจดูชนิด และขนาด ของโครงเคร่าหลักและรอง ได้มาตรฐาน มอก. ปัจจุบันหรือไม่
2.ตรวจดูจุดปรับระดับที่โครงเคร่าหลัก ทุกระยะตามแบบกำหนด
3.ตรวจดูระดับฝ้าให้ได้ระดับเดียวกันทั่วบริเวณ หรือตามแบบกำหนดในกรณีเป็นฝ้าหลุม
4.ตรวจเช็คแผ่นยิปซั่มได้มาตรฐานตาม มอก. ปัจจุบัน หรือไม่
5.ตรวจเช็คความเรียบของฝ้าต้องเรียบเสมอกันทั้งหมดไม่เป็นคลื่น
6.ตรวจสีฝ้าต้องไม่ผิดเพี้ยนจากสีที่กำหนด หรือเป็นคราบด่าง
7.รอยต่อฝ้ากับผนังต้องไม่คดเลื้อย
8.ขอบฝ้าต้องชิดสนิทกับผนังทั้งหมด
9.รอยต่อฝ้าต้องไม่เลอะคราบ หรือด่าง

1.พื้นที่ทุกแห่งที่มองเห็นด้วยตาต้องให้มีการทาสี (เว้นกระเบื้องมุงหลังคาหรือที่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น)
2.ต้องทาสีท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อลมซึ่งไม่มีสิ่งปกปิดทุกๆ แห่ง
3.ตรวจเช็คผนังต้องเรียบไม่เป็นรอยขูดขีดหรือเป็นรอยฉาบไม่เรียบ (กรณีผนังฉาบเรียบ)
4.ตรวจเช็คผนังต้องไม่มีรอย Crack ร้าว เนื่องจากผิวปูนฉาบ
5.ตรวจเช็คผนังต้องไม่มีคราบน้ำซึม หรือเป็นคราบที่ผิดเพี้ยนไปจากสีมาตรฐานของโครงการ
6.ผิวหนังต้องเรียบไม่เป็นรอยตามดหรือเป็นรู
7.ตรวจเช็คผิวปูนผนังจำเป็นต้องฉาบให้สุดแนวฝ้าเชิงชาย
8.ตรวจเช็คแนวผนังต้องไม่เลื้อยคดเมื่อมองเทียบกับแนวปิดแผ่นฝ้าเขิงชาย
9.ตีนผนังรอบบ้านจะต้องฉาบแต่งปูนจนสุดพื้น ไม่ให้เห็นรอยต่อที่ไม่เรียบ
10.ตรวจเช็คสีต้องกันสีขอบทุกจุดให้ไม่เป็นคราบด่าง
11.มุมผนังรอบบ้านจะต้องเป็นมุม ไม่มีผิวปูนแตกบิ่นหรือแตก
12.การทาสีผนังงานไม้ ตรวจดูผิวไม้ต้องไม่มีรอยแตกร้าว
13.ตรวจเช็คการแต่งขัดสีบริเวณน็อตสกรูที่ยึดไม้ต้องเรียบสม่ำเสมอทั้งหน้า
14.กรณีผนังมีเหล็กประดับ สีผนังปูนที่ทาต้องไม่เลอะเหล็ก
15.เหล็กประดับผนังจะต้องไม่เป็นสนิม
16.กรณีผนังเป็นกระเบื้อง กระเบื้องผนังแผ่นใหญ่เกิน 30 x 30 จะต้องไม่ร่อนเป็นโพรง
17.กรณีผนังเป็นอิฐประดับ จะต้องไม่มีสีเลอะ ผนังอิฐไม่บิ่นแตก
 
1.ผิวพื้นปูนต้องเรียบสม่ำเสมอ ไม่เป็นแอ่ง
2.ผิวพื้นปูนต้องไม่มีการทรุด แตกหัก
3.พื้นจะต้องสะอาด ไม่มีเศษปูนติดหรือเป็นกะ
4.พื้นผิวต้องไม่มีรู หรือเป็นรอยบิ่น
5.พื้นจะต้องสะอาดไม่เลอะคราบสีใดๆ
6.พื้นกระเบื้องจะต้องไม่แตกร้าว หรือเป็นรอยขูดขีด
7.พื้นกระเบื้องต้องเต็มไม่ร่อน เป็นโพรง หรือมีเสียงที่ผิดเพี้ยนจากบริเวณใกล้เคียง
8.พื้นกระเบื้องจะต้องยาแนวให้เต็มระหว่างแผ่นกระเบื้อง
9.สีของร่องยาแนวกระเบื้องจำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันสม่ำเสมอไม่เพี้ยน หรือเลอะคราบ
10.ตรวจกันซึมของพื้นห้องน้ำว่าได้มีการทำกันซึมหรือไม่
11.ตรวจเช็คแผ่นพื้นสำเร็จว่าแตกหักหรือไม่ (ในกรณีสามารถตรวจเช็ค)
 
1.ผิวรั้วเหล็กระเบียงต้องเรียบสม่ำเสมอ
2.ข้อต่อรั้วเหล็กต้องไม่เป็นสนิม หรือเป็นรู
3.ผิวขอบปูนรอบระเบียงจะต้องมีผิวที่เรียบสม่ำเสมอ
4.ผิวขอบปูนรอบระเบียงจะต้องไม่มีรอยร้าว
5.ผิวพื้น และผนังขอบระเบียงจะต้องสะอาดไม่เลอะคราบสี
6.ตรวจเช็คการรั่วซึมและความสมบูรณ์ของพื้นระเบียง
7.ในกรณีพื้นระเบียงเป็นกระเบื้องต้องไม่เป็นโพรงหรือบิ่นแตก
8.รอยต่อของฝ้าบริเวณรอบระเบียงต้องติดตั้งชิดสนิท
9.ตรวจเช็คระดับ Slope ของพื้นต้องเป็นไปตามแบบกำหนด
10.พื้นระเบียงต้องไม่มีน้ำขังเป็นแอ่ง
 
1.ข้อต่อรั้วเหล็กจะต้องไม่เป็นสนิม หรือเป็นรู
2.ผิวเหล็กทุกจุดต้องไม่ด่างเป็นคราบ
3.ผิวเหล็กต้องไม่เลอะสิ่งสกปรกใดๆ
4.ข้อต่อเหล็กกับบริเวณผิวปูนจะต้องไม่แตกร้าว บิ่นแตก
5.แนวขอบเซี้ยมปูนจะต้องตรงได้แนวตลอดทั้งหมด
6.เสารั้วจะต้องไม่ล้มดิ่งหรือบิดเอียงจากแบบมาตราฐาน
7.ผิวปูนทั้งหมดของรั้วจะต้องไม่เลอะคราบสกปรก
8.ผิวปูนจะต้องไม่แตกร้าวหรือบิ่นแตก
9.ผิวปูนทับหลังจะต้องไม่มีสีแตกร่อนหรือเป็นรู
10.กรณีเป็นผนังอิฐประดับ อิฐประดับจะต้องไม่แตกร้าว หรือบิ่น
11.รอบต่อของอิฐประดับจะต้องเรียงแนบสนิทไม่เห็นร่องแสงทั้งหมด
12.ผิวผนังอิฐจะต้องไม่เลอะคราบสีหรือคราบสกปรก
 
1.ระดับดินทั้งหมดจะต้องเสมอเท่ากันทั่วบริเวณ
2.ตามแนวรั้วหรือแนวบ้านจะต้องไม่มีรู ไม่มีโพรง
3.ในการปูหญ้าต้องเต็มพื้นที่ทั่วบริเวณ ยกเว้นจุดที่ไม่สามารถปูได้
4.หญ้าที่ปูจะต้องมีความยาวสม่ำเสมอทั่วบริเวณ
5.หญ้าที่ปูจะต้องไม่เลอะคราบสี
6.พื้นที่สวนทั้งบริเวณจะต้องไม่มีวัชพืชที่ไม่อยู่แบบมาตรฐาน
7.พื้นที่สวนทั้งบริเวณจะต้องไม่มีเศษขยะหรือก้นบุหรี่
8.หินประดับสวนจะต้องสะอาดไม่เลอะคราบสี
9.ชนิดของหินประดับจะต้องมีขนาดและสีที่เหมือนกันทั่วบริเวณตามแบบกำหนด
10.ไม้ประดับต้องทั่วบริเวณจะต้องเป็นชนิดที่โครงการกำหนดตามแบบสวนมาตรฐาน (ต้องเช็คจากแบบ)
11.ไม้ยืนต้น หรือไม้ใหญ่จะต้องไม่แห้งเหี่ยว
12.ตรวจเช็คทรงการตัดแต่ง สำหรับกรณีมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน
13.ตรวจเช็ควัสดุไม้ค้ำยันต้นไม้ใหญ่จะต้องได้มาตรฐานตามแบบสวนกำหนด
 
1.ตรวจเช็คบ่อพักรอบบ้านต้องมีการเก๊าปูนรอยต่อบ่อให้เรียบร้อยทุกจุด
2.ตรวจเช็คระดับ Slope ต้องถูกต้องไม่มีน้ำขังบริเวณที่เป็นบ่อเชื่อม
3.ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของบ่อพักต้องไม่บิ่นแตกหรือร้าวภายใน
4.ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของท่อใยหินรอบบ้านจะต้องไม่แตกหักภายใน
5.ตรวจเช็คความสะอาดภายในบ่อทุกจุด
6.ตรวจเช็คระดับของบ่อทุกจุดต้องเท่ากันทั่วทั้งหมด
7.ตรวจเช็คการเทคอนกรีดลีนก้นบ่อทุกจุดให้เรียบสม่ำเสมอ
8.ตรวจเช็คท่อทองเหลือง (Clean-Out) ต้องติดตั้งได้มาตรฐาน
9.ฝาบ่อทุกตำแหน่งจะต้องไม่บิ่นแตก หรือเป็นคราบเลอะ
10.ตรวจเช็คทิศทางการไหลของน้ำจากบ่อบำบัดไปยังบ่อพัก ให้ตรงตามแบบกำหนดของโครงการ
11.ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของบ่อบำบัดต้องไม่บิ่นแตกร้าว
12.ผิวแผ่นปิดด้านข้างภายในบ่อบำบัดจะต้องเรียบ สมบูรณ์ 100%
13.ตรวจเช็คตรวจ Plastic Media ภายในถังบำบัดต้องเป็นตามมาตรฐานวัสดุนั้นๆ
14.ตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งทุกจุดภายในบ้านจะต้องไม่มีการรั่วซึมตามรอยต่อ
15.ตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งจะต้องไม่มีสิ่งปรกอุดตัน
16.ตรวจเช็คท่ออากาศจะต้องไม่มีน้ำไหลย้อนออกทางท่อดังกล่าว
17.ตรวจเช็คอุปกรณ์ก๊อกน้ำจะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน
18.ตรวจเช็คการติดตั้งชักโครกต้องได้ระยะตามแบบกำหนด
19.ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของชักโครกที่ติดตั้งต้องไม่แตกหัก ติดตั้งแน่น
20.ตรวจเช็คการระบายของชักโครกต้องไหลสะดวกไม่อุดตัน
21.ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของปั้มน้ำให้ทำการเต็มประสิทธิภาพ
22.ตรวจเช็คการท่อด้านข้างปั้มน้ำต้องมีแคมป์รัดท่อทุกจุด
23.ตรวจเช็คลูกลอยภายในถังน้ำดีให้ใช้งานได้ปกติ
24.ตรวจเช็คความสะอาดภายในถังน้ำดีต้องไม่มีเศษฝุ่นผงก้นถัง
25.งานท่ออากาศต้องระบายกลิ่นออกได้ปกติ
26.ตรวจเช็คไม่มีกลิ่นย้อนขึ้นบ้าน
1.ตรวจเช็คการล้มดิ่งและระดับของวงกบประตูต้องมีระดับตามแบบกำหนด
2.ตรวจเช็คผิววงกบประตูต้องไม่บิ่นแตก หรือเป็นรอย
3.สีวงกบประตูต้องเรียบสม่ำเสมอ ไม่ด่างเป็นคราบ
4.ตรวจเช็คบานประตูทุกจุดต้องปิดสนิทภายในจังหวะเดียวและต้องเสมอวงกบ ทุกด้านทุกมุม
5.บานประตูต้องสมบูรณ์ ไม่มีรอบบิ่นแตก หรือบวมพอง
6.อุปกรณ์ประตูต้องสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติ
7.สันบานประตูต้องมีการทาสีตามมาตรฐานของโครงการกำหนด
8.บานพับประตูต้องสะอาดไม่เลอคราบสี
9.น๊อตสกรูนยึดบานพับหรืออุปกรณ์ของบานประตูนั้นๆ จะต้องติดตั้งให้ครบทุกตำแหน่ง
10.น็อตสกรูที่ยีดจะต้องไม่มีสนิม และต้องเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมด
11.ร่องแสงตีนบานประตูจะต้องเสมอเท่ากันตลอดทั้งแนวทุกจุด
12.ระยะห่างของตีนบานประตูจะต้องไม่ห่างเกิน
13.ตรวจเช็คขอบเฟรมกระจกต้องไม่มีรอยบิ่นแตกเป็นรอยขูดขีดใดๆ
14.ขอบเฟรมกระจกที่เป็นรอยแตกใหญ่ จะต้องทำการเปลี่ยนใหม่
15.แนวรางระบายน้ำขอบเฟรมอะลูมิเนียมต้องมีการเจาะรูระบายตามมาตรฐานของวัสดุ
16.แนวรางระบายน้ำขอบเฟรมต้องสะอาดไม่มีเศษฝุ่นผงอุดตัน
17.แนวรางเลื่อนบานกระจกต้องไม่บิ่นแตก คดเลื้อย ไม่ตรง
18.ล้อเลื่อนกระจกต้องเลื่อนได้สะดวกไม่สะดุดหรือติดขัด
19.ตรวจเช็คการติดตั้งสักหลาดรอบตัวเฟรมต้องครบทุกตำแหน่ง
20.สักหลาดที่ติดตั้งต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่บิดงอ ฉีกขาด หรือเป็นรอยไหม้
21.ตรวจเช็คขอบยาง PU ตามรอบต่อต้องเต็มทุกจุด
22.ขอบยาง PU ต้องไม่แข็งเสื่อมประสิทธิภาพจนไม่สามารถกันน้ำซึมได้
23.ตรวจเช็คแนวการซีลยางกระจกโดยรอยต้องชิดสนิททุกมุม
24.ตรวจเช็คยางรอบกระจกจะต้องสมบูรณ์ไม่ฉีกขาด
25.กระจกหน้าต่างทุกบานจะต้องสมบูรณ์ไม่เป็นรอยบิ่นแตก หรือเป็นรอยขนแมว
26.กระจกทุกบานจะต้องไม่มีสีที่ผิดเพี้ยนจากมาตรฐานของวัสดุนั้นๆ
27.อุปกรณ์ยึดขอบเฟรมต้องไม่เป็นสนิมหรือเป็นรอย
28.อุปกรณ์มือจับต้องติดตั้งแน่นตามมาตราฐานของวัสดุนั้นๆ
29.บานกระทุ้งต้องเปิดปิดสะดวกไม่ฝืด หรือมีเสียงตามบานพับบาน
30.ขอบยางบานกระทุ้งต้องไม่ฉีกขาด
31.แนวการตั้งบานกระทุ้งต้องไม่มีร่องแสงห่างเกินมาตรฐานของวัสดุนั้นๆ
 
1. ตรวจสอบ Slope ของพื้นห้องน้ำ และพื้นระเบียง
2.ตรวจสอบการ การอุดตัน หรือ สิ่งสกปรก ภายในท่อ
3 ตรวจสอบระดับน้ำในท่อของบ่อพักระบายน้ำว่า Slope ได้หรือไม่
 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของความเรียบร้อยของ สีและผิว ของบันได
2. ตรวจสอบการติดตั้งว่าแน่นหนาหรือไม่
3. ตรวจระดับความสูงของลูกตั้งบันได
4. ตรวจสอบระดับของขั้นบันได
 
1. ตรวจสอบสภาพพื้นโรงจอดรถ เรื่องรอยร้าว บิ่น แตก และความเรียบร้อยของผิวพื้นโรงจอดรถ
2. ตรวจสอบการแบ่ง JOINT ว่าแบ่งได้ถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบ Slope ของพื้นโรงรถ ว่ามีน้ำขังหรือไม่
 
2.1 งานไฟฟ้า Main ได้แก่ ตู้ Load ตรวจสอบความถูกต้องของขนาดเบรกเกอร์ Main/เบรกเกอร์ย่อย  
2.2 ขนาดของสายไฟวงจรหลักและสายไฟวงจรย่อย การต่อสายโทรศัพท์ การต่อสายทีวี
2.3 งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ ตรวจสอบความถูกต้องและการใช้งานของดวงโคม ดาวไลท์ กระดิ่ง
2.4 งานระบบสื่อสาร ได้แก่ งานระบบทีวี/โทรศัพท์ แลน ไฟเบอร์
2.5 ปรับอากาศ ได้แก่ การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
2.6 การตรวจสอบเต้ารับไฟฟ้า มีการเดินสาย L , N และ G ครบถ้วนหรือไม่ และในกรณีที่ปลั๊กต่างๆผ่าน เบรกเกอร์ที่มีกันดูด กันดูดสามารถใช้งานได้หรือไม่ และเวลาในการตัดไฟผ่านมาตรฐานการไฟฟ้า
2.7 ตรวจสอบ บ่อกราวน์ภายนอกบ้าน ว่ามีการติดตั้ง แท่งกราวน์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ และค่าความต้านทานเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า